ผู้บริหารกลุ่มงานวิชาการนางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการนางสาวฉวีวรรณ  พรหมณะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นายสุรพงษ์  วงศรีคุณถาวร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นายปรีดา  ยะธิมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


กลุ่มงานบริหารวิชาการ