ผู้บริหารกลุ่มงานวิชาการนางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการนายสุรพงษ์  วงศรีคุณถาวร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ


นายปรีดา  ยะธิมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ


นายสุริยา  นิ่มตระกูล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ


กลุ่มงานวิชาการ