เอกสารงานวิชาการ

ชื่อเอกสาร
ไฟล์ word
ไฟล์ PDF
1
ใบอนุญาตไปราชการ
2
ใบอนุญาตขอลากิจ
3
แบบฟอร์มขออนุญาตเลื่อนสอบ
4
แบบฟอร์มขออัดสำเนา
5
บันทึกข้อความ
6
แบบฟอร์มรายงานผลการสอน
7
แบบฟอร์มรายงานผลการสอนกิจกรรม
8
แบบสำรวจการเข้าเรียน
9
แบบฟอร์มขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
10
แบบฟอร์มรายงานพฤติกรรมของนักเรียน
11
แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศภายใน
12
แบบฟอร์มการประเมิน Project work
13
แบบฟอร์มแบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
14
แบบฟอร์มการประเมินการสอนของครู
15
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเรียน
16
แบบฟอร์มขอปิดรายวิชาเรียน
17
แบบฟอร์มข้อมูลครูเกี่ยวกับงานวิชาการ
18
แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง
19
แบบฟอร์มสมัครกลุ่มสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะตามศักยภาพและความสนใจ
20
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
21
แบบเสนอขออนุญาตใช้ข้อสอบ
22
กำหนดการเรียนรู้ปี-60

กลุ่มงานวิชาการ