ผู้บริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  กันทะวงค์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนนายวุฒิ  สัมฤทธิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


กลุ่มงานกิจการนักเรียน