ผู้บริหารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนายศรีวัย  โญกาศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนายจำรัส  อินต๊ะเสน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นายกฤษดา   วงศ์หล้า
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป