นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางสาวฉวีวรรณ  พรหมณะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายสุรพงษ์  วงศรีคุณถาวร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายปรีดา  ยะธิมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวณิชาภา   จันทร์เพ็ญ
หัวหน้างานวิจัยการศึกษา

นางจันทร์ฉาย  สุวลัย
หัวหน้าสำนักงานวัดผลประเมินผลและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ
หัวหน้างานบันทึกการสอน

นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
หัวหน้างานประมวลผล

นางมยุรี  สมพงษ์
หัวหน้างานวัดผล

นางสาวศิริพรรณ  คำยอง
หัวหน้างานสวนพฤษศาสตร์

นางกัลยา  จันทรา
หัวหน้าโครงการเพาะพันธ์ปัญญา

นายพิชิต  คำบุรี
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม/STEM

นางณภัค   ฐิติมนัส
หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน

นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางธนาพร  วงค์วาน
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวจุไรรัตน์  ไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนิคม  โท๊ะลงธง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภูษณิศา  บริหาร
หัวหน้างานหลักสูตรและตารางสอน

นางวรณัน  พรหมช่วย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศยานันท์   ยารังฝั้น
หัวหน้าสำนักงานวิชาการและประสานงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเสมือน  สายศร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางฉัตราพร  ศุกลพันธ์
หัวหน้างานแผนงานวิชาการและพัสดุและหัวหน้าสาขาคหกรรม

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

นายวิทยา  วรรณมะกอก
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายพีรพล   พรหมมินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
หัวหน้างานเกียรติประวัติ

นางสาววิวาห์พร  นามธง
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

นางนฤชล   พิมพ์สว่าง
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางพิณพร  จันตารี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสาคร  โมลาดุก
หัวหน้างานแนะแนว
  

Username
Password