นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล


นายศักดา  รัตนพงศ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวปฐวัลย์   กิตติ
หัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
หัวหน้างานเวรประจำวัน

นางจารุวรรณ  ชมเดช
หัวหน้างานปฏิคม

นางชลธิกาญจน์  จินาจันทร์
หัวหน้างานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่
หัวหน้าสำนักงานและงานธุรการสารบรรณ

นางรัตนา  ซุกซอน
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาครูและองค์กร

นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา

นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
หัวหน้างานปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีกมลศิษฐ์  ชลมนัสสรณ์
หัวหน้างานยานพาหนะและพนักงานขับรถ

นางนันท์นภัส  ชบยศปกรณ์
หัวหน้าโครงการพิเศษ
  

Username
Password