นายศรีวัย  โญกาศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นายจำรัส  อินต๊ะเสน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายกฤษดา   วงศ์หล้า
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางพิรานันท์    พรหมขัติแก้ว
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นายจิรานนท์  วิชัยคำ
หัวหน้าแผนงานและงานสารสนเทศ

นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก
ศูนย์กีฬา

นายวสันต์  วีระโพธิ์
ดุริยางค์

นางสาววิรภาศา  สินธุปัน
หัวหน้างานสหกรณ์ , หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
หัวหน้าสำนักงาน

นางศรีไว  ปาลี
พัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายสมาน  อุ่นแก้ว
หัวหน้างานภูมิทัศน์

นายสันติ  จีราพันธ์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางสุคนธ์  จินดาหลวง
หัวหน้างาน อย.น้อย และงานโภชนาการ

นายเกียรติศักดิ์  ข่าทิพย์พาที
หัวหน้างานเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นายปรีชา  มีแจ้
หัวหน้างานชุมชนและะภาคีเครือข่าย

นางสุพรพงศ์   สุวรรณรัตน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางรสสุคนธ์  รุดชาติ
หัวหน้างานดูแลความสะอาดอาคารเรียน

นายเชาว์  อุปปินใจ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
  

Username
Password