ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  กันทะวงค์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


นายวุฒิ  สัมฤทธิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นางธาริณี  แสงหงษ์
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายพรชัย  สินธุปัน
หัวหน้าคณะสีฟ้า

นายสหัสนัยน์  จิตรกุล
หัวหน้างาน To Be Number One

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์
หัวหน้างานแผนงานสารสนเทศ

นายบุญชัย  กลิ่นอวล
หัวหน้าคณะสีม่วงและหัวหน้าระดับชั้น ม.4

นายระนอง  ส่องศรี
หัวหน้าคณะสีแดง

นางอำภา  เชียงคำ
หัวหน้าคณะสีชมพู

นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางนภารัตน์  พัชราพิชญ์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เครือข่ายผู้ปกครอง

นางประภัสสร  พรมคำตัน
หัวหน้างานพัสดุกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสุณัญช์  อินต๊ะเสน
หัวหน้างานสำนักงาน/ธุรการสารบัญ

นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศูนย์จริยศึกษา

นายจักริน  อินทนนท์
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางดาริกา  สุขโชติ
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายไกรสร  วงค์วิวัฒน์
หัวหน้างานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

นางสาวธัญวรัตน์   เจริญจิตร์
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นางมาลัย  สายหลาน
หัวหน้าคณะสีเขียว

ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย  ตั้งตรง
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
  

Username
Password