ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ             ด้วยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นตัวแทนจากศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปเข้าค่ายอบรมเข้มเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ ผลการแข่งขัน นายส่งศักดิ์ ริยะป่า นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6/11 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติในการแข่งขันในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนอีกครั้ง ที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 28-05-2013

Username
Password