ประกาศผลห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2557ผลการสอบห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ม.4
 ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวที่ห้องวิชาการ
ภายในวันที่  25  มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น.
และนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครสอบเข้าห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์  และภาษาไทย  ได้ที่ห้องวิชาการ  ภายในวันที่  25  มีนาคม  2557  เวบา  09.00 นโดย.  
ประกาศวันที่ 24-03-2014

Username
Password