ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  การสอบเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2557

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ
     
ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเข้าห้องสอบตามประกาศรายชื่อฉบับนี้  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบในบางห้องสอบโดย.  
ประกาศวันที่ 26-03-2014

Username
Password