นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นประชากรอาเซียน"         ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นประชากรอาเซียน” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีเปิด และเสวนาภาพรวม ASEAN โดยอาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน การศึกษาดูงานปราสาทพนมวัน ปราสาทหินพิมายเครื่องปั้นดินเผา ณ บ้านด่านเกวียน โดยมีครูผู้ควบคุม คือ ครูนิตยาภรณ์ สุรินทร์ และครูนภารัตน์ พัชรพิชญ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเตรียม ความพร้อมในการเป็นประชากรอาเซียน สามารถนำไปปรับใช้ในคาบเรียนวิชาอาเซียนศึกษา นำไปขยายผลต่อนักเรียนรุ่นน้องในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนได้โดย.  
ประกาศวันที่ 24-06-2014

Username
Password