ประเมินคัดเลือกครูผู้สอน ให้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทย         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทำการคัดเลือกครูผู้สอน ให้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทย (Thailand STEM teacher awards) และได้มีการพิจารณาครูผู้สอน รอบที่ 1 และพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบที่ 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวคท) เข้าประเมินและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยในรอบที่ 2 สาขาเคมี โดยมี ครูทัศนีย์ สีดาเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ผ่านการคัดเลือก ทางคณะกรรมการได้เข้าสังเกตการสอนในชั้นเรียน การชมผลงาน และสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน เพื่อประกอบการพิจารณารางวัล
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1.นายมนัส บุญประกอบ
2. นางพันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส
3. นายปกรณ์ โอภาประกาศิต
4.นางสาวศิริรัตน์ พริกสี
ในการนี้ไดนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับในครั้งนี้.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 24-06-2014

Username
Password