กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติด ชั้น ม.1      งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และชมรม To Be Number1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้นักเรียนได้ตระหนักและรู้เท่าทันปัญหายาเสพติด และช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โดยได้เชิญวิทยากร จากสาธารณสุข จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้.

 

{ประมวลภาพกิจรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 26-06-2014

Username
Password