ผลการแข่งขัน Walk Rally เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกผลการแข่งขัน Walk Rally เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2556

ชนะเลิศ                
                               เด็กชายธีภัทร            วังโย 
                               เด็กชายณัฐดนัย        โปร่งใจ

รองชนะเลิศ
        

                               เด็กหญิงคัทริยา          บุญศิริ  
                               เด็กหญิงนนทกานต์     แสงผาบ

เข้าร่วมแข่งขัน
  
                               เด็กชายศิวนนท์         วงศ์สาร
                               เด็กชายพันธกานต์      ตุ้ยคำ
                               เด็กชายสหัสวรรษ      สายเกษม
                               เด็กชายณัชพันธ์         ใจยะสัน
                               นางสาวน้ำฝน             มหาวันแจ่ม
                               นางสาวภูริชญา          เจียมพานิชนันท์
                               นายอภิรักษ์                ยาวิชัย
                               นายนครินทร์              จายโจง
                               เด็กชายมงคล             สุวรรณ์
                               เด็กชายอติชาติ          สะคำปัน
                               นางสาวพัชรพร           แสนแก้ว
                               นางสาวศิริพร              คำเสือปลูก
                               เด็กชายสวัสดิ์             บุญสุข 
                               เด็กชายปริญญา         สายปัน
                               เด็กหญิงอาทิตยา       เรือนทราย
                               เด็กหญิงชนกพร          สิงห์ทอง
                               นายพณวิชญ์               ชัยพรหม
                               นายหรัณย์                   แก้วสุวรรณโดย.  
ประกาศวันที่ 10-06-2013

Username
Password