สภานักเรียนจักรคำฯ ดูงานโรงเรียนนครสวรรค์      สภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยนายธนธรรม เก่งวิทย์กรรม ประธานสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมกับคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556และ 2557 จำนวน 45 คน ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยในการนี้ได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และพิธีวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมทั้งศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านการเป็นผู้นำนักเรียน  การทำกิจกรรม การเรียนและการใช้ชีวิต และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสภานักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันของผู้นำนักเรียนโดย.  
ประกาศวันที่ 13-08-2014

Username
Password