นิเทศ ติดตาม โครงการ To Be Number 1     โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยชมรม To Be Number 1 เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1 ในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ แลฃะแนวทางการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจTo Be Number 1 ตามโครงการ To Be Number 1 โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายวุฒิ สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน และนางบุณยนุช ใจบันทัด ครูหัวหน้างาน To Be Number 1 ให้การต้อนรับคณะนิเทศในครั้งนี้

 

                                      { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 28-08-2014

Username
Password