รางวัลระดับภาคเหนือ การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ไทยนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่

1. นางสาวมัทรินทร์ ศรีประทีป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และเงินรางวัล 4,000 บาท

2. นางสาวธัญพิชชา ปัญญสยอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาและเงินรางวัล 3,000 บาท

3. เด็กหญิงฐิติพร ไวคกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น และเงินรางวัล 3,000 บาท

ในระดับภาคเหนือ การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ไทย ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดย.  
ประกาศวันที่ 27-10-2014

Username
Password