รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การจัดแสดงกิจกรรมอาเซียนสถานศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การจัดแสดงกิจกรรมอาเซียนสถานศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วม คือ

1.      นางสาวณิชกานต์ พันธสกุล ชั้นม.6/13

2.      นางสาวภัทรวดี ปรารมภ์ ชั้นม.6/5

3.      นางสาววิศรุตา ขาวเถิน ชั้นม.6/5

4.      นางสาวภัทรนันท์  เจริญวัย ชั้น ม.6/5

5.      นางสาวเพ็ญพรรณณา  พรหมมินทร์ ชั้นม.6/5

6.      นางสาวทิพวรรณ  อินหลงเหลา ชั้นม.6/5

7.      นางสาวอรนุช อาภัย  ชั้นม.5/3

8.      นางสาวอัญธิกา พรมแจ้ ชั้นม.5/3

9.      โดยมี ครูสุมาลี ราชกรม และครูทัศน์พล ชื่นจิตต์เป็นผู้ควบคุมดูแล 

                       {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 03-11-2014

Username
Password