วาระเกษียณเวียนมา น้อมจิต มุทิตา แด่คุณครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธี "วาระเกษียณเวียนมา น้อมจิต มุทิตา แด่คุณครู" พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยในปีนี้ มีครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน คือ
1. คุณครู ดร.สกลวรรษ สุธามณี
2. คุณครูสัมฤทธิ์ บุญหมั้น
3. คุณครูทรงพล สุพรมมา
4. คุณครูสมนึก เกตุแค
5. คุณครูพรศักดิ์ ถนอมสุวรรณ
6. คุณครู ดร.เพ็ญจันทร์ เกรียงไกรสุข
7. คุณครูสุมาลี ราชกรม
8. คุณครูนิตยา จันทร์ดาพรม
9. คุณครูนงเยาว์ อุตสาหพันธ์
10. คุณครูรัตนวลัย ศรีมาลา
11. คุณครูอัฐพร หลวงโย

[คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม]โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2015

Username
Password