วันเยาวชนแห่งชาติโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และมีรองผู้อำนวยการชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน กล่างรายงานและเบิกตัวนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยในปีนี้ มีนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นเยาวชนดีเด่นของโรงเรียน จำนวน 70 คน จำนวน 14 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
3. ด้านความเป็นผู้นำ
4. ด้านกีฬา
5. ด้านดนตรี
6. ด้านศิลปวัฒนธรรม
7. ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
8. ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
9. ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ด้านเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
11. ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
12. ด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
13. ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
14. ด้านความมีน้ำใจ

[คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม]โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2015

Username
Password