โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)ประจำปี พ.ศ. 2558สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินการสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยา ศาสตร์ (TEDET)ประจำปี พ.ศ. 2558 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นั้น ผลผู้ผ่านการสอบได้รางวัล
ระดับประเทศ
-เหรียญทอง 10,000 บาท
-เหรียญเงิน 8,000 บาท
-เหรียญทองแดง 5,000 บาท
ระดับจังหวัด ได้รับเกียรติและทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท จำนวนระดับชั้นละ 2 รางวัล
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยาศาสตร์)
1. ด.ญ. พิมลพรรณ อภิวงค์งาม ม. 1/11
2. ด.ช.สิทธิชัย ทับทิมแดง ม. 1/11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (วิทยาศาสตร์)
1. ด.ช. โชคกิตติศักดิ์ สินธุเขียว ม. 2/12
2. ด.ญ. นันท์นภัส รอดแก้ว ม. 2/11
3. ด.ช.พงศกร อินต๊ะประเสริฐ ม. 2/10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิทยาศาสตร์)
1. ด.ช.พีรวัส เหมือนฟู ม.3/11
2. ด.ช. ภูริวรรษ จ่าโอฐ ม.3/11
3. ด.ช.ศรัณย์พล ฉัตรมงคล ม.3/10

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (คณิตศาสตร์)
1. ด.ญ. พิภูษณะ พึงคะสัน ม.1/12
2. ด.ญ. ภัทรา ดีสมประสงค์ ม.1/12
3. ด.ช.วรพล บุตรี ม.1/12

มัธยมศึกษาปีที่ 2 (คณิตศาสตร์)
1. ด.ญ.ณัฐวรรณ พระมาลา ม.2/11
2. ด.ญ.นิรัชญา ปาลี ม.2/11
3. ด.ญ. วรัตชญา แสนคำ ม.2/11

มัธยมศึกษาปีที่ 3 (คณิตศาสตร์)
1. ด.ญ. เจนจิรา บัวซูม ม.3/11
2. ด.ช.ชาญณรงค์ โอดแก้ว ม.3/10
3. ด.ช.ณัฐภัทร โถนาค ม.3/11คลิกชมภาพกิจกรรมโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-02-2016

Username
Password