พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร          พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าระดับประเทศ 10 อันดับแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนายกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

     ในภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน     (O-Net) เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
3. โรงเรียนลำปางกัลยาณี
4. โรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ ลำพูน
5. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
6. โรงเรียนเถินวิทยา
7. โรงเรียนเจดีย์วิทยา
8. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
9. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
10. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
11. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
12. โรงเรียนแม่ทะวิทยา

โรงเรียนที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net) เรียงตามลำดับตามการพัฒนา
1. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
2. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
3. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
4. โรงเรียนสบจางวิทยา
5. โรงเรียนเมืองมายวิทยา
6. โรงเรียนทางขุมเงินวิทยาคาร
7. โรงเรียนแม่ทะแระชาสามัคคี
8. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
9. โรงเรียนจักรคพคณาทร จังหวัดลำพูน
10. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

   ในภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน     (O-Net) เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
3. โรงเรียนลำปางกัลป์ยาญี
4. โรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ ลำพูน
5. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
6. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
7. โรงเรียนเถินวิทยา
8. โรงเรียนเขลางค์นคร
9. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
10. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โรงเรียนที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net) เรียงตามลำดับตามการพัฒนา
1. โรงเรียนเมืองมายวิทยา
2. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
4. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
5. โรงเรียนสบจางวิทยา
6. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
7. โรงเรียนแม่สันวิทยา
8. โรงเรียนลำปางกัลยาณี
9. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
10. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
   ในภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน     (O-Net) เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
3. โรงเรียนลำปางกัลยาณี
4. โรงเรียนส่วนบุญโญปภัมภ์ ลำพูน
5. โรงเรียนเถินวิทยา
6. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
7. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
8. โรงเรียนเขลางค์นคร
9. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
10. โรงเรียนเจดีย์วิทยา


[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 24-07-2013

Username
Password