ผู้อำนวยการมอบช่อดอกได้และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 มอบช่อดอกได้และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 มีรายชื่อดังนี้
 1. นายภาสกร ไชยวงค์ สาขาฟิสิกส์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. นางสาวภัทรภร ตาเจริญเมือง สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 3. นายอนุรักษ์ ขันตี สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
4. นางสาวปริดา อุตสาสาร สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
5. นางสาวอภิญญา เพชรทอง สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนกัลป์ยานี
6. นางสาวสุรีย์รัตน์ ชูศรี สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายรอบที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์ยุทธ์ระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2560 (ครูที่ปรึกษาครูธิดาพร อัมรากุล) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
 นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลดังนี้
 1. รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสาขาชีวภาพ โดยมี ครูอมรรัตน์ ต้นไชย เป็นครูที่ปรึกษา ได้แก่
เด็กหญิงผกาวดี ชัยวงศ์ษา
เด็กหญิงสกาวรินทร์ พรหมณะ
เด็กหยิงทักษิรา พงคะสัน
2. รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี ครูนภัค ฐิติมนัส เป็นครูที่ปรึกษา ได้แก่
นายรัชวุธ ศรีวรรณ
นายคันธารัตน์ หอมแก้ว
นายณัฐวัฒน์ แก้วสุวรรณ
3. รางวัลเชิดชุเกียรติระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาชีวภาพ โดยมี ครูนภัค ฐิติมนัส เป็นครูที่ปรึกษา นางสาวธัญญารัตน์ ดับเป็ง
 นางสาวธัญชนก พรมกลาง
 นายอนุชา โปธาพันธ์
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password