วงโยธวาทิตร่วมงาน WORLD MUSIC CONTEST 2013 KERKRADE, THE NETHERLANDS ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เข้าประกวดวงโยธวาฑิตระดับโลก ครั้งที่ 17
WORLD MUSIC CONTEST 2013 KERKRADE, THE NETHERLANDS และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

1

เด็กชายอภิรักษ์

ปัญญาพร

ม.2/2

2

เด็กหญิงกชกร

พอพรวน

ม.2/3

3

เด็กชายวิทยา

เรืองอินทร์

ม.2/5

4

นายวรวัฒน์     

มณีขัติย์

ม.3/1

5

เด็กชายอมรเทพ 

ฟักนาค

ม.3/1

6

เด็กหญิงฉวีวรรณ

บัวสำลี 

ม.3/1

7

นายธณัช

สุทธิรักษ์

ม.3/2

8

นายภานุวิชญ์   

แซมคำ 

ม.3/3

9

เด็กชายวงศกร

สร้อยญาณ

ม.3/4

10

เด็กชายวิชเญศ

วุฒิเสน 

ม.3/6

11

นายคณพิชญ์    

ดวงบาล

ม.4/2

12

นายวิษณุ

ริยาธง  

ม.4/2

13

นายสุภโชค

สินธุเขียว

ม.4/3

14

นายเอกลักษณ์  

วัฒนวิสัย

ม.4/4

15

นายกิตติธัช

บุญประคม

ม.4/4

16

นายจิตริน

เท่งเจียว

ม.4/7

17

นางสาวธัญลักษณ์

โตวัฒน์นิมิต

ม.4/7

18

นายภูชนะ       

แก้วมณีแสง

ม.5/1

19

นายศตวรรษ    

บุญหมั้น         

ม.5/1

20

นายภานุวัฒน์   

ดีประสิทธิ์

ม.5/3

21

นายวรรษรักษ์   

วีระโพธิ์

ม.5/3

22

นางสาวปฐมาวดี

ทองเปรม

ม.5/3

23

นายจารุณ

พลเดช 

ม.5/6

24

นายอนุสรณ์

ชัยชนะ

ม.6/1

25

นางสาวลลิตา   

สินธุแปง         

ม.6/1

โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง โรงเรียนเครือข่าย สพม.34 และ สพม.35 ประกอบไปด้วย
     โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
     โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
     โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
     โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
     โรงเรียนสองแคววิทยาคม
     โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     และ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนโดย.  
ประกาศวันที่ 29-07-2013

Username
Password