ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5         โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6/11 เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ กิจกรรมมีการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ รูปแบบโปสเตอร์ และนำเสนอแบบบรรยาย สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และมีการคัดเลือกแข่งขันโครงงานที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งโครงงานในต่างประเทศ มีครูผุ้ควบคุมเข้าร่วมนำเสนอ ผลงานคือ ครูพิชิต คำบุรี ครูอัจฉรา ธีรวิทยานุกูล ครูนิตยา มะโนคำ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก ครูจตุพล อภิวงค์งาม และครูวิสารดา ฉิมน้อย

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 31-07-2013

Username
Password