การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นสถานที่จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่ดารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยใช้กระบวนการ FOCUS GROUP ระดับกลุ่มโรงเรียน โดยกลุ่มโรงเรียนหริภุญชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 

[ ประมวลภาพ ]

 


 โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 01-08-2013

Username
Password