กิจกรรมปัจฉิมนิเทศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เพื่อเป็นการอำลา เสริมขวัญสร้างกำลังใจให้เดินทางไปสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ
ตลอดจนสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างครูและลูกศิษย์ทุกคนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password