ผลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยนักเรียนแต่ละสีได้นำขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่าง ๆ ในการนี้โรงเรียนได้จัดประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556  ผลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ                         ได้แก่ คณะสีชมพูพิศาลโสภาคุณ                ครูระนอง      ส่องสี             หัวหน้าคณะสี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1           ได้แก่ คณะสีฟ้าอินทยงยศโชติ                   ครูพรชัย        สินธุปัน          หัวหน้าคณะสี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2           ได้แก่ คณะสีม่วงบุรีรัตน์                               ครูพรชัย        กลิ่นอวล       หัวหน้าคณะสี
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล        ได้แก่ คณะสีแดงอาทิตยราช                       ครูสุรศักดิ์      สุทธสุภา       หัวหน้าคณะสี
                                                             คณะสีเขียวดาราดิเรก                        ครูบุณยนุช    ใจบรรทัด       หัวหน้าคณะสีโดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 05-08-2013

Username
Password