มอบวอลเลย์บอลให้กับโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มสาระกา
รเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 มอบวอลเลย์บอลให้กับโรงเรีย
นบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชาพละศึกษา 
ณ อาคารจักรคำวิทยาคม สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 26-06-2017

Username
Password