เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ กองทัพภาคที่ 3วันที่23 มิถุนายน 2560
 เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ กองทัพภาคที่ 3 ด้วย กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดชุดวิทยากรเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และการบรรยายเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกฝัง และการเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีของคนในชาติ
 และรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป
ณ หอประชุมบุรีรัตน์คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 26-06-2017

Username
Password