การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดลำพูน

1. ฝ่ายหญิง ชนะเลิศ : นางสาวศิริลักษณ์ ต๊ะแสง (ม.6/8) รองชนะเลิศอันดับ
2 : นางสาวยลดา มานะสัก (ม.6/8) 2. ฝ่ายชาย รองชนะเลิศอันดับ
 3 : นายชยพล ธุวานันท์ (ม.4/13) เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย : นายธนภัทร ชัยปัญญา (ม.4/13)
 ครูผู้ฝึกซ้อมและดูแล 1. ครูบุณยนุช ใจบันทัด
2. ครูสหัสนัยน์ จิตรกุล

ทั้งนี้ งานวันต่อต้านยาเสพติดและมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560คลิิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 03-07-2017

Username
Password