กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนวันที่ 28 มิถุนายน 2560

 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน

ณ หอประชุมบุรีรัตน์คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 03-07-2017

Username
Password