กิจกรรมอบเกียรติบัตรผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2560 และการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
เขตการแข่งขันที่ 5 ประจำปี งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560
ณ จังหวัดลำปาง
ผลการแข่งขัน กรีฑา
1. นาย วรวัฒน์ ทิพยรักษ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 อัฏฐกรีฑา สถิติ 2,944 คะแนน จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
อัฏฐกรีฑา สถิติ 3,303 คะแนน จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเขตการแข่งขันที่ 5

2. นายสุรชาติ มาลาจุมปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขว้างค้อนชาย สถิติ 35.51 เมตร จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34
3. นายนิติธร ตรีประเคน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5

ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด
 1. นายธีรภัทร ทะนันชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก 63-68 กก.จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก 63-68 กก.จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5

2. นางสาวนิจวรรณ ใจแจ่ม ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 44- 46 กก. จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทต่อสู้หญิง รุ่นน้ำหนัก 44-46 กก. จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34

3. นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 45-51กก.จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5

4. นางสาววิชชุตา สุทธดุก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทต่อสู่รุ่นน้ำหนัก 59-63 กก. จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34

5. เด็กหญิง กันติชา คำยันต์ รางวัลรองชนเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด ยุวชนหญิงอายุ 13-15 ปี จากการแข่งขันกีฬา โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ Sport Hero ประจำปี 2560

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ
1. นายสุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี ชนะเลิศ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตรชาย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 1,500 เมตรชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5 และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ Open Water Swim 6 กิโลเมตร เขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

2. นายชีนภัทร์ มูลสม ชนะเลิศ ว่ายน้ำ ท่ากบ 100 เมตร และ 200 เมตรชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5

ผลการแข่งขันแบดมินตัน
1. นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวรรณะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5

2. นางสาวฐิตารีย์ พิทักษ์สังข์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5
ผลการแข่งขันกีฬายูนิสู
1. นายคฑาทอง บำรุงพรไพศาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้บุคคลชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34

ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง
1. นายชานนท์ ณ ลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5

 2. นายณัฐศาสตร์ ศรีบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5

3. นายณัฐนันท์ ปัญญา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5

4. นายภพกร เพ็ญสิทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันที่ 5โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-01-2018

Username
Password