เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฯวันที่ 13 และ 14 ธันวาคม 2560
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนไปชมการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ "เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฏการรำเต้นเล่นโขน"
ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-01-2018

Username
Password