งานวันครู 16 มกราคม 2561วันที่ 16 มกราคม 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ได้เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 62
ประจำปี 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทั้งนี้นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี การจัดงานวันครู มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุญูปการต่อการศึกษาของชาติบ้านเมือง และทำให้ประชากรของชาติเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
สามารถสร้างดำรงรักษาพัฒนาและปกป้องบ้านเมืองให้พัฒนา เจริญก้าวหน้าเป็กนปกติสุขอยู่ได้


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 16-01-2018

Username
Password