รายงานการพัฒนาทักษะการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ
  แผนฯการแยกสารด้วยวิธีการกรอง
  การพัฒนาแบบฝึกความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาความหมาย
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษ อ่านเขียน 4 (อ32204) ชั้นม.5
  บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง30207 การนำเสนอด้วยสื่อประสม
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง21106)
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง30207 การนำเสนอด้วยสื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4