ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง
  แผนฯการแยกสารด้วยวิธีการกรอง
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ปลาย
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดของบลูม
  สรุปภาพรวมนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2555
  สรุปคะแนนเฉลี่ย O-NET นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2555
  ประกาศการใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556