การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง30207 การนำเสนอด้วยสื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง21106) สำหรับนักเรียนชั้นมั
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง
  แผนฯการแยกสารด้วยวิธีการกรอง
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ปลาย
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดของบลูม
  สรุปภาพรวมนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2555
  สรุปคะแนนเฉลี่ย O-NET นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน