ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม

ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม  คือระบบสารสนเทศที่ช่วยเสริมการทำงานของกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานของแผนก  คำว่าการทำงานเป้นกลุ่ม (workgroup)  ในที่นี้หมายถึง  กลุ่มบุคคลจำนวน 2 คนขึ้นไปที่ร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน  โดยทั่วไปบุคลากรในกลุ่มเดียวกันจะรู้จักกันและทำงานร่วมกัน  เป้าหมายหลักของการทำงานเป็นกลุ่มคือ  การเตรียมสภาวะแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  โดยทำให้เป้าหมายของธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล
แนวทางหลักคือการทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  โดยเฉพาะข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐาน  การนำเอาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน (Local  Area  Network  :  LAN)  ทำให้มีการเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ร่วมกัน  เช่น  เครื่องพิมพ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในแผนกจะบรรจุไว้ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลกลางที่เรียกว่า  เครื่องบริการแฟ้ม (file  server)  ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลกลางนี้โดยผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง  ผู้ใช้คนอื่นที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ก็จะได้รับข้อมูลที่ผ่านการแก้ไขแล้วนั้นเช่นกัน

การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในลักษณะของการทำงานเป็นกลุ่ม  สามารถใช้กับงานต่างๆได้  ตัวอย่างเช่น  ระบบบริการลูกค้า  หรือการเสนอขายสินค้าผ่านทางสื่อโทรศัพท์  พนักงานในทีมงานอาจจะมีอยู่หลายคนและใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลกลางของลูกค้าร่วมกัน  กล่าวคือมีข้อมูลเพียงชุดเดียวที่พนักงานทุกคนจะเข้าถึงได้  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  พนักงานในกลุ่มจะต้องรับรู้ด้วย  เช่น  ลูกค้าโทรศัพท์มาถามคำถามหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า  พนักงานอาจจะช่วยเตือนความจำเมื่อถึงเวลาต้องโทรศัพท์กลับไปหาลูกค้า  แม้พนักงานที่รับโทรศัพท์ครั้งที่แล้วจะไม่อยู่  แต่พนักงานที่ทำงานที่ทำงานอยู่สามารถเรียกข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์  แล้วโทรกลับไปตามนัดหมาย  ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก  เป็นต้น  อันจะเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการ  หรือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยทางด้านการขาย
ระบบสารสนเทศของกลุ่มหรือแผนกยังมีแนวทางอื่นๆ  ในการสนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  เช่น  การสื่อสารด้วยระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  การประชุมผ่านเครือข่ายซึ่งอาจจะประชุมปรึกษาหารือกันได้โดยอยู่ต่างสถานที่กัน  การจัดทำระบบแผงข่าว (Bulletin  Board  System  :  BBS)  ของแผนก  การประชุมทางไกล  การทำตารางทำงานของกลุ่ม  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่ม  ระบบจัดการฐานข้อมูล  ระบบการไหลเวียนอัตโนมัติของเอกสาร  ระบบการจัดการเก็บข้อความ  ระบบการจัดตารางเวลาของกลุ่ม  ระบบการบริหารโครงการของกลุ่ม  ระบบการใช้แฟ้มข้อความร่วมกันของกลุ่ม  และระบบประมวลผลภาพเอกสาร  เป็นต้น 

 
ONLINE
We have 46 guests online