ระบบสารสนเทศระดับองค์กร

ระบบสารสนเทศระดับองค์กร คือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์การในภาพรวม  ระบบในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันของหลายแผนก  โดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกันด้วยวิธีส่งผ่านถึงกันจากแผนกหนึ่งข้ามไปอีกแผนกหนึ่ง  ระบบสารสนเทศดังกล่าวนี้สามารถสนับสนุนงานในระดับผู้ปฏิบัติการและสนับสนุนการตัดสินใจ เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตัดสินใจโดยอาจนำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบสรุป  หรือในแบบฟอร์มที่ต้องการ  บ่อยครั้งที่การบริหารงานในระดับสูงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันจากหลายแผนกเพื่อประกอบการตัดสินใจ ระบบการประสานงานเพื่อการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจการค้า  ตัวอย่างระบบสารสนเทศระดับองค์กรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า  โดยมีฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในองค์กรหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายการขาย  ฝ่ายสินค้าคงคลัง  ฝ่ายพัสดุ  และฝ่ายการเงิน  แต่ละฝ่ายอาจจะมีระบบข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการปฏิบัติการ  และยังมีระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างฝ่ายได้  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปตามสายการเชื่อมโยง  เนื่องจากจุดประสงค์ของการทำธุรกิจก็เพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ถ้ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมทำให้เกิดการขายสินค้า และการตามเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว เช่น ทันทีที่ฝ่ายการขายตกลงขายสินค้ากับลูกค้า  จะมีการป้อนข้อมูลการขายสินค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลการขายนี้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องทันที  เช่น ฝ่ายสินค้าคงคลังจัดตรวจสอบและเตรียมใบเบิกสินค้าเพื่อส่งให้ฝ่ายพัสดุได้ทันที  ฝ่ายการเงินตรวจสอบความถูกต้องของการขายสินค้าแล้วดำเนินการทำใบส่งสินค้า และดูแลเรื่องระบบลูกหนี้โดยอัตโนมัติ และสุดท้ายฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้า  แล้วก็จะดำเนินการติดตามการค้างชำระจากลูกหนี้ต่อไป

 


หัวใจสำคัญของระบบสารสนเทศในระดับองค์การคือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การที่จะต้องเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละแผนกเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกัน  นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ด้วย  ในเชิงเทคนิคระบบสารสนเทศระดับองค์กรอาจจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลแฟ้มข้อมูล  มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายระบบเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย  หรืออาจจะมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับกลุ่มอยู่แล้ว  การเชื่อมโยงเครือข่ายย่อยเหล่านั้นเข้าด้วยกัน  ทำให้กลายเป็นเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ในกรณีที่มีจำนวนผู้ใช้ในองค์การมาก  เครื่องมือพื้นฐานอีกประการหนึ่งของระบบข้อมูลก็คือ  ระบบจัดการฐานข้อมูล  ซึ่งเป็นโปรแกรมสำคัญในการดูแลระบบฐานข้อมูล

 
ONLINE
We have 42 guests online