นายอำนวย อุตตระพยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร
   
นายนพรัตน์ นกเทศ
นายอภิชัย ธนนาทธนะชน
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมารและบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
   
นายศรีทอง อะถานา
นายภาษิต บุษมงคล
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน