หน่วยที่ 3

    เรื่อง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


แผนการจัดการเรียนรู้
        ตอนที่ 1 (สำหรับครู)

แผนการจัดการเรียนรู้
        ตอนที่ 2 (สำหรับครู)

แผนการจัดการเรียนรู้
        ตอนที่3 (สำหรับครู)
ใบงานที่ 1
ใบงานที่2
ใบงานที่3

ใบคำตอบที่1
ใบคำตอบที่2
ใบคำตอบที่3
ใบความรู้ เรื่อง "วิวัฒนาการของ
         คอมพิวเตอร์"

       ความหมายของคอมพิวเตอร์
       วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
       ชนิดของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน