หน่วยที่ 1 (ชั่วโมงที่ 3-4)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงาน ที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน

     โดย
       อ.นภัสสร รัตนงาม
e-mail : Naphat_t@yahoo.com