เทคโนโลยีสมัยใหม่


 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เทคโนโลยีสมัยใหม่

 
      แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
      คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสุง
      เทคโนโลยีแบบสื่อประสม
      การเปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์
      ปัญญาประดิษฐ์
      ทางด่วนข้อมุลสารสนเทศ
      เทคโนโลยีคมนาคมสมัยใหม่   
      แนวโน้มทางเทคโนโลยีอนาคต
      ข้อสอบหลังเรียน