เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 0 5351 1011
แฟกซ์ | Fax. 0 5351 1822
E-mail: chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม
คู่มือสำหรับประชาชน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด2
3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.3
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษา4
   ภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.5
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.6
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.7
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.8>> เว็บไซต์งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้ที่ 65 กลุ่มจังหวัดลำพูน <<


คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


รายงานจํานวนนักเรียนที่กรอกข้อมูลระบบ CKK-MIS
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
[ คลิกเพื่อดูรายงาน ]

กิจกรรมล่าสุด

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จัง...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 11-08-2015

CKK Online

คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินวิชาการ