เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 0 5351 1011
แฟกซ์ | Fax. 0 5351 1822
E-mail: chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม

กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2558
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 – วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558

1. กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
2. คำชี้แจงการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. แนวปฏิบัติของนักเรียน ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
4. แบบยืนยันเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ของนักเรียน
5. แบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายโอลิมปิกวิชาการ
6. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการคณิตศาตร์
    ค่าย 1 ศูนย์ขยายผล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

    *** ส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนศูนย์โรงเรียนขยายผล  สอวน. วิชาคณิตศาตร์ ภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ที่ อีเมล์ chanchay.ck@gmail.com เท่านั้น ***


ข้าราชการครู เกษียณอายุราชการ ปี 2558


    1. คุณครู ดร.สกลวรรษ สุธามณี      2. คุณครูสัมฤทธิ์ บุญหมั้น
    3. คุณครูทรงพล สุพรมมา               4. คุณครูสมนึก เกตุแค
    5. คุณครูพรศักดิ์ ถนอมสุวรรณ 6. คุณครู ดร.เพ็ญจันทร์ เกรียงไกรสุข
    7. คุณครูสุมาลี ราชกรม                  8. คุณครูนิตยา จันทร์ดาพรม
    9. คุณครูนงเยาว์ อุตสาหพันธ์       10. คุณครูรัตนวลัย ศรีมาลา
   11. คุณครูอัฐพร หลวงโย

คู่มือสำหรับประชาชนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด2
3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.3
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษา4
   ภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.5
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.6
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.7
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.8>> เว็บไซต์งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้ที่ 65 กลุ่มจังหวัดลำพูน <<


กิจกรรมล่าสุด

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จั...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 18-09-2015

CKK Online

คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินวิชาการ