กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
 นายสิริพันธ์ุ  จันทราศรี
  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายณัชนนท์  แสนศรี
หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน


นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวกาญจณา   ปันวารี

หัวหน้างานนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

นางสาวจันทร์ประภา  เตจาคำ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายกฤชาณัฏฐ์  เป้าแก้ว
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นางสาวชุตินันท์   ใจอะกะ
 
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางสาวกันยากร  ลัคนาประเสริฐ

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางอมรรัตน์  ตันไชย
หัวหน้างานกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวรัชนีกร  กันคำ
หัวหน้างานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา
 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม