กลุ่มบริหารวิชาการ
 
นายถวิล  ชัยยา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นายปรีดา  ยะธิมา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
นายศยานันท์  ยารังฝั้น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววิวาห์พร  นามธง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหัวหน้างานห้องเกียรติประวัติ

นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
หัวหน้างานสวัสดิการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างานแผนงาน/โครงการและพัสดุฯ

นายวิฑูรย์  สุธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย  ตั้งตรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหัวหน้างานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ

นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายนิวัฒน์  ไววุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวกนกนุช  พัชนประพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี

นายบรรยง  ทิพยอด 
หัวหน้างานแนะแนว

นางณัชชา  เตจะโสด
หัวหน้าผลิตและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม

นางสาวพรรษา  ชายน้อย
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนภัสสร   วงศรีคุณถาวร
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

นางนฤชล  พิมพ์สว่าง
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวภูษณิศา  บริหาร
หัวหน้างานหลักสูตรและตารางสอน

นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นายพิชิต  คำบุรี
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ฯ

นางณภัค  ฐิติมนัส
หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้

นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์
หัวหน้างานโครงการอาเซียนศึกษา 

นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวธัญกมล  บุญญะสิงห์   
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มงานบริหารวิชาการ

 
นางวรณัน  พรหมช่วย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน