กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
นายบุญชัย กลิ่นอวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 
 

 
นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน/หัวหน้างานวินัย

 

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์ 
หัวหน้าสำนักงาน / งานสมาคมผู้ปกครอง

 นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นายปิยศักดิ์  นาคช่วย 

งานสารวัตรนักเรียน 

นางประภัสสร  พรมคำตัน 
งานพัสดุ

 

นางรัตนาภรณ์  เอี่ยมแสง 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ TO BE NUMBER ONE

 


นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 นายเศรษฐ์  ตุ่นมานะ 
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายยศศักดิ์  นุชหรั่ง
งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและการจราจร 


นายธนกฤต  บุญทาจันทร์ 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย

หัวหน้าระดับชั้น ม.3

 นายนริศ  บุญญานุพงศ์

หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นางปัณณิกา แก้วกาศ

หัวหน้าระดับชัน ม.5/งานแผนงานและสารสนเทศ/
งานสมาคมศิษย์เก่า

นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ 
หัวหน้าระดับชั้น ม.6

 นางธัญญา ไม่มีทุกข์ 

หัวหน้าระดับชั้น ม.4

นายระนอง ส่องศรี
หัวหน้างานคณะสี/หัวหน้าคณะสีแดง

นายสหัสนัยน์  จิตรกุล 

หัวหน้าหัวหน้าคณะสีม่วง

นางกัลยา  จันทรา
หัวหน้าคณะสีชมพู


นายพรชัย  สินธุปัน
หัวหน้าคณะสีฟ้า 

นางมาลัย  สายหลาน 

หัวหน้าหัวหน้าคณะสีเขียว