คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ลำดับที่             ชื่อ-สกุล         ตำแหน่ง
1.  ดร.มานิตย์  ศรีพิทักษ์   ประธานกรรมการ 
2.  พระเทพรัตนนายก   กรรมการ
3.  ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง   กรรมการ
4.  นายอภิชัย ธนนาทธนะชน    กรรมการ
5.  นายนพรัตน์ นกเทศ   กรรมการ
6.  นายพงษ์เทพ มนัสตรง   กรรมการ
7.  ดร.บัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร   กรรมการ
8.  นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล   กรรมการ
9.  นายวิโรจน์  สายพันธุ์   กรรมการ
10.  พ.ต.อ.หญิงกิ่งกมล ตะยะพงค์       กรรมการ
11.  พระครูศรีวโรภาส   กรรมการ
12  ดร.เฉลิม ฟักอ่อน   กรรมการ
13.  นางสาวเกษรา ลังกาพินธุ์   กรรมการ
14.  ดร.นิคม  โท๊ะลงธง   กรรมการ
15.  นายจรัส  คำอ้าย   กรรมการและเลขานุการ  

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม