การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ลำดับที่             ชื่อ-สกุล         ตำแหน่ง
1.  ดร.มานิตย์  ศรีพิทักษ์   ประธานกรรมการ 
2.  พ.ต.ท.หญิงกิ่งกมล  ยะตะพงค์   กรรมการ
3.  นายสุริยา นิ่มตระกูล   กรรมการ
4.  นางสาวเกษรา  ลังกาพินธ์ุ   กรรมการ
5.  นางทัศนีย์  สุทธิไชยากุล    กรรมการ
6.  นายวิโรจน์  สายพันธ์ุ   กรรมการ
7.  พระเทพรัตนนายก   กรรมการ
8.  พระครูศรีวโรภาศ   กรรมการ
9.  ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง   กรรมการ
10.  ดร.เฉลิม  ฟักอ่อน   กรรมการ
11.  นายอภิชัย  ธนนาทธนะชน   กรรมการ
12  นายนพรัตน์  นกเทศ   กรรมการ
13.  นายแพทย์กำจร  ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ
14.  นายพงษ์เทพ  มนัสตรง   กรรมการ
15.  นายสุพล  ประสานศรี   กรรมการและเลขานุการ