กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานศูนย์หุ่นยนต์
 
 
นายวิทยา วรรณมะกอก
 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 


นางปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์

งานสำนักงานกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นางสาวมณีชญา กัณทวีชัย 

งานDMC 

นายพิชิต  คำบุรี
งานFabrication LabและDigital coding 
 
นางธิดา ฮาวปินใจ
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม

งานศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
 
นางธนาพร  วงค์วาน
งานห้องสมุด 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม