กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
นายสุริยา  นิ่มตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
   
นางชลภิรัตน์ แก้วมูล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 งานศูนย์หุ่นยนต์
 


นายสันติ  จีราพันธ์
งานโสตทัศนศึกษา


นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์
งานโครงการพิเศษ

นายพิชิต  คำบุรี
งานFabrication LabและDigital coding 
 
นายวีระชาติ  จีปูคำ
งานสรสนเทศโรงเรียน/DMC 

นายวิทยา วรรณมะกอก
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
นางณัชชา เตจะโสด
งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
 
นางธิดา ฮาวปินใจ
งานประชาสัมพันธ์

นางธนาพร  วงค์วาน
งานห้องสมุด