กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   
นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

 นายแสวง  ใจรังสี

นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่

นางชูศรี  วงศ์วิวัฒน์

นางสราทิพย์  สีมาขจร

นางสาววิไลลักษณ์   คุณานวน
 
นางนฤชล   พิมพ์สว่าง

นายปรีชา  มีแจ้

นางสาวสมัชญา  ด้วงรัตน์

นายจิรานนท์  วิชัยคำ

นางสาวธนัญญา  สุขรัตน์


นายภาณุพงศ์ น้อยสะปุ๋ง


นางสาวธัญลักษณ์  เกตุกิ่ง

นางสาวกันยากร  ลัคนาประเสริฐ


นายนราธิป อินทรปัญญา

 

 

ครูอัตราจ้าง


นายวัลลพ  ใจมา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม